Ojciec wystąpił o obniżenie alimentów do 500 zł

2019-09-11

Czy rzeczywiście słuszne jest obniżenie alimentów – jak już wcześniej wspomniałam – zdecyduje sąd na podstawie całego zebranego w sprawie materiału dowodowego. Czy będę dalej uprawniona do alimentów do czasu znalezienia pracy? Skazani zobowiązaniu do alimentów powinni być zatem w pierwszej kolejności kierowani do prac wysoko wynagradzanych. Ojciec wystąpił o obniżenie alimentów do 500 zł. W takim przypadku wniosek o obniżenie alimentów jest jak najbardziej zasadny. W takim przypadku dziecko niepracującego skazanego może dochodzić alimentów od swoich dziadków (zarówno ze strony matki jak i ojca) bądź dalszych krewnych. Rodzice będą mogli się uchylić od płacenia alimentów na swoje pełnoletnie dzieci, nawet jeśli alimenty zostały orzeczone przez sąd. W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego , zarówno podwyższenia jak również obniżenia alimentów. Podsumowując, jak wynika z przepisów i orzecznictwa – były mąż ma podstawy, by wnioskować o obniżenie alimentów, lecz musi swój pozew solidnie uzasadnić. Ojciec dziecka musi wykazać w pozwie, że od czasu zasądzenia alimentów nastąpiła zmiana stosunków. W świetle całokształtu okoliczności niniejszej sprawy Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia powództwa w całości i podwyższenia alimentów na rzecz małoletniej powódki do kwoty po 900 zł miesięcznie. Jej zdaniem od ustalenia kwoty poprzednich alimentów upłynęło 7 lat , a zatem wzrosły usprawiedliwione potrzeby małoletniego dziecka , które ma obecnie. Podniósł podobne argumenty jak pozwie o obniżenie alimentów. Uchylenie alimentów bądź ich obniżenie pociągnęłoby przecież negatywne skutki przede wszystkim dla dziecka, tymczasem winę za całą sytuację ponosi skazany rodzic. Czy z uwagi na dobro uprawnionego można ograniczyć wysokość otrzymywanych przez niego alimentów bez prawomocnego wyroku ? W uzasadnieniu podniosła, że od czasu zasądzenia na jej rzecz alimentów nie uległa poprawie jej sytuacja. W uzasadnieniu swojego żądania podniosła, że od chwili zasądzenia alimentów w dotychczasowej wysokości upłynęły 4 lata. Daty złożenia pozwu o podwyższenie alimentów. W czasie wówczas zasądzanych alimentów powód wraz ze swoją konkubiną i córką zamieszkiwał w mieszkaniu należącym do jego matki, którego koszt utrzymania wynosił około 700 zł miesięcznie. 60% wysokości alimentów otrzymywanych od ojca. Wniosła pozew o podwyższenie alimentów przeciwko ojcu dziecka. To realny problem, z którym musiało zmierzyć się orzecznictwo Sądów. Czy mogę starać się o obniżenie alimentów? O kosztach w sprawach cywilnych a także w sprawie o obniżenie alimentów. Na przyznanie alimentów przy opiece naprzemiennej ma więc szansę rodzic, który poświęca dziecku nieco więcej czasu bądź też znajduje się w gorszej sytuacji finansowej od drugiego rodzica. Obecnie jest zatrudniony i zarabia 602 zł netto, co należy ująć w pozwie o obniżenie alimentów, aby zmniejszyć alimenty do wysokości 500 złorekta aby obniżyć alimenty do wysokości 250 zł? Wspomnę również jeszcze o tym, że obowiązkiem Sądu w sprawach o rozwodowych, a już tym bardziej alimentacyjnych jest wydanie orzeczenia w przedmiocie alimentów na małoletnie dzieci stron. Nadal rodzice będą mieli obowiązek płacenia alimentów na małoletnie dziecko. Mając na względzie całokształt okoliczności niniejszej sprawy Sąd uznał, że od chwili ustalenia alimentów na rzecz małoletniej powódki. W trakcie ustalania wysokości alimentów wymieniona była zatrudniona w przedsiębiorstwie pozwanego otrzymując z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 723 zł miesięcznie. Pełnoletnie dziecko nie otrzyma alimentów jeśl płacenie ich wiąże się z nadmiernym uszczerbkiem dla rodzica lub gdy dziecko nie dokłada żadnych starań, aby samodzielnie się utrzymać. Ojciec dziecka ciągle próbuje dowieść, że sąd powinien zasądzić obniżenie alimentów na syna. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, wpis dotyczący kwestii alimentów na dzieci w przypadku ustanowienia przez Sąd opieki naprzemiennej obojga rodziców. Zmiana dotyczy alimentów na pełnoletnie dzieci. Czy z tego względu ojciec może żądać zwrotu alimentów za miesiące przepracowane przeze mnie? Sąd może nie orzec o obniżeniu alimentów albo może uwzględnić powództwo przez zmianę orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. W ocenie Sądu, na podstawie zgromadzonego w niniejszej sprawie materiału dowodowego powództwo ustalenia uchylenia alimentów nie zasługuje na uwzględnienie i jako takie podlegało oddaleniu. Sąd oddalił żądanie podwyższenia alimentów ponad kwotę 600 zł mając na względzie zmianę sytuacji rodzinnej.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018